طراحی و برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی ، بر اساس شناخت دقیق محصول و بازار، رفتار مصرف کننده، روان شناسی مخاطب و در قالب برنامه ای دقیق ، کامل و جامعه  به صورت یکپارچه و زمانبدی شده طراحی و اجرا گردد.