مطبوعات و رسانه های دیجیتالی

مطبوعات ها و رسانه ها در این آيین­نامه، کلیه رسانه­ هاي چاپی (مطبوعات) و الكترونيكي شامل برخط (خبرگزاري و پايگاه­هاي خبري) و غير برخط (انواع حامل­هاي داده) است.